Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici di sessione, con la sola finalità di permettere la normale navigazione delle pagine web. Non vengono utilizzati cookie di profilazione o tracciamento. Informativa Cookie

Venerd́, 23 Febbraio 2018
Impostazioni di visualizzazione: 

www.gabrieleortu.it – Copyright © Gabriele Ortu, tutti i diritti riservati

Emigrantes

Intimoridos dae un’ateru limbazu
in sas barracas de periferia,
a coro tristu, e cun mannu abolotu,
bisana Gennargentu e sa Marina.

Curret subra sas alas de su ‘entu,
in nues nieddas de dolore,
s’insoro continu pensamentu
e atraessat mares, in undas de piantu,
carrigu ‘e peleas e patimentu.

Andana, ventureris in terra anzena,
ma a Tie sun ligados cun cadena
de amore e nostalgia, Sardigna!

E Tue… los as isoltos, sos fitzos,
in andalas ìnnidas de mundu
e ghirana, orfanos de amore,
chirchende, cun ojos rujos de piantu,
unu biculu ‘e pistocu e de afetu
chi no agatana in perunu logu!

Torradu, cun d’una bertula ‘e mala
fortuna, ses emigrante, oe, a bidda tua.


Copyright © Gabriele Ortu - Tutti i diritti riservati.
www.gabrieleortu.it – Copyright © Gabriele Ortu, tutti i diritti riservati


Aggiornamento pagina: 06/01/2008
Copyright © 2007-2008 Gabriele Ortu

Menù rapido informazioni