Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici di sessione, con la sola finalità di permettere la normale navigazione delle pagine web. Non vengono utilizzati cookie di profilazione o tracciamento. Informativa Cookie

Venerd́, 23 Febbraio 2018
Impostazioni di visualizzazione: 

www.gabrieleortu.it – Copyright © Gabriele Ortu, tutti i diritti riservati

Ignoto

Tui no ses torrau.

M’anti mandau una litera:
Disperso. Caduto per la libertà.

In logu disconnotu, fillu miu stimau,
t’at carrargiau sa nì.

Ignoto

Ant’ai scritu in d’una gruxi.

Non solu sa vida,
su nomini puru t’est mancau.

Tui no ses torrau.

Ne nomini ne sangunau
est aturau, fillu miu stimau.

Dì e noti, a manus ingruxadas,
mi seu carrigada de becesa
abetendu a fai nea, po ti biri.

Ma tui no s’est torrau.

Su capeddu di Alpinu,
cun sa pinna niedda,
ddu port’istrintu in su coru.

Ma chini at a pregai po tui,
cras, candu sa luxi
m’at a essi‘ negada?


Copyright © Gabriele Ortu - Tutti i diritti riservati.
www.gabrieleortu.it – Copyright © Gabriele Ortu, tutti i diritti riservati


Aggiornamento pagina: 06/01/2008
Copyright © 2007-2008 Gabriele Ortu

Menù rapido informazioni